Secretar UAT Jr.Filiuță Alexandru Eugen

INFORMATII PERSONALE

 • Nume: Filuta Alexandru Eugen
 • Data nasterii: 20.06.1973
 • Locul nasterii: Barlad
 • Starea civila: casatorit,
 • Religie: ortodoxa
 • Nationalitatea: romana
 • Cetatenia: romana
EXPERIENTA PROFESIONALA
 • Secretar UAT Murgeni - 2005 - prezent
 • 2003 - 2005 - Consilier juridic OCPET.SRL BARLAD
 • 2001-2003 - Consilier juridic DIARUL ALPHA.SRL BARLAD

  EDUCATIE SI FORMARE

 • Curs posuniversitar de profesionalzare didacatica in cadrul Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" Iași
 • Universitatea Ecologica Bucuresti-Facultatea de Drept - Licentiat in stiinte juridice
 • Colegiul National "Gheorghe Rosca Codreanu" din Bârlad  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atributiile secretarului UAT conform legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) 

a administraţiei publice locale

 

Organizeaza si conduce direct activitatile directiilor, serviciilor si lucrarilor de specialitate repartizate prin dispozitie scrisa a Primarului.

- Secretarul este functionar public, numit de catre Prefect, pe baza propunerilor Consiliului local, la initiativa Primarului, pe baza de concurs sau de examen. Acesta se bucura de stabilitate în functie si se supune regulilor cuprinse în statutul functionarului public si are, în principal, urmatoarele atributiuni:

a) Coordoneaza, conduce si raspunde de buna functionare a Directiei Juridice si Administratie Publica Locala;

b) asigura cadrul juridic si buna functionare a activitatilor cu caracter juridic din cadrul aparatelor proprii de specialitate si pentru Consiliul Local;

c) pregateste si participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului local;

d) avizeaza proiectele de hotarari ale consiliului Local, asumandu-si raspunderea pentru legalitatea acestora, contrasemnand hotararile pe care le considera legale;

e) avizeaza pentru legalitate proiectele de dispozitii ale primarului si le contrasemneaza;

f) urmareste rezolvarea corespondentei in termen legal, urmareste realizarea raspunsului in termenul legal prin intermediul sefilor de compartimente;

g) asigura indeplinirea procedurilor de convocare a Consiliului Lcoal si efectuarea lucrarilor de secretariat;

h) asigura indeplinirea proiectelor de convocare a Consiliului Local;

i) pregateste temeinic si documentat proiectele de hotarari si alte lucrari supuse dezbaterii Consiliului Local;

j) organizeaza si conduce intreaga activitate de verificare si inregistrare a cererilor depuse de cetateni;

k) comunica si inainteaza in termen de cel mult 10 zile, daca legea nu prevede altfel, autoritatilor, institutiilor si persoanelor interesate, actele emise de catre Consiliul Local sau de catre Primar;

l) asigura aducerea la cunostinta publica a hotararilor si dispozitiilor cu caracter normativ, elaboreaza extrase sau copii de pe orice acte din arhiva Consiliului, in afara celor cu caracter secret stabilit potrivit legii, elibereaza extrase sau copii de pe actele de stare civila;
m) legalizeaza semnaturi de pe inscrisurile prezentate de parti si confirma autenticitatea lor cu actele originale, in conditiile legii;

n) asigura transparenta actiunilor organizate de Consiliul Local al Municipiului Baia Mare si Primarie si accesul liber, democratic al cetatenilor la informatiile publice.

- Pentru realizarea atributiunilor ce-i revin, secretarul are în subordine Directia de administratie publica, Biroul de pregatire si elaborare documente pentru Consiliul local, Serviciul stare civila si autoritate tutelara, Serviciul protectie sociala, Serviciul juridic si Biroul agricol. Pe linie functionala, colaboreaza cu viceprimarii si cu directiile si serviciile de specialitate din organigrama Primariei pentru îndeplinirea atributiunilor de serviciu ce-i revin din actele normative în vigoare.

- Avizeaza programarea anuala a efectuarii concediilor de odihna a salariatilor din directiile si serviciile pe care le are în subordine. Aproba atributiunile de serviciu ale personalului ce încadreaza compartimentele din subordine si face propuneri Primarului pentru premierea si promovarea salariatilor merituosi sau aplicarea de sanctiuni disciplinare pentru diverse abateri disciplinare. Întocmeste fisa de apreciere profesionala anuala pentru directorul Directiei administratiei publice, pentru sefii de servicii si birouri direct subordonate, pe care le transmite la Serviciul Resurse umane spre analiza si pastrare. Îndeplineste orice alte atributiuni prevazute de lege sau încredintate de catre Consiliul local sau de catre primar.

Acorda audiente pe urmatoarele probleme:

     • Legea fondului funciar
     • Probleme sociale
     • Alte probleme de natura juridica
     • Legea caselor nationalizate